Odkrywanie potencjału mediów społecznościowych i crowdsourcingu w zakresie budowania odporności Europy na katastrofy

W ramach wspieranego przez UE projektu opracowywany jest zestaw materiałów edukacyjnych na temat korzystania z mediów społecznościowych i crowdsourcingu (ang. social media and crowdsourcing, SMCS) w przypadku katastrof. Środki te zwiększą odporność Europy na takie wydarzenia.

SMCS odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych i wspomagają organizacje zarządzania kryzysowego (ang. disaster management organisations, DMO) z całej Europy. Ich skuteczność trudno jednak określić, podobnie jak możliwości oraz wyzwania w zakresie wzmacniania europejskiej odporności na katastrofy.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu LINKS przeprowadzono badania nad pięcioma scenariuszami: powodziami, suszami, atakami terrorystycznymi, trzęsieniami ziemi i katastrofami przemysłowymi, aby lepiej zrozumieć rolę SMCS w lokalnych społecznościach europejskich, które zostały dotknięte skutkami tych zdarzeń. Badania te wykorzystano do opracowania ram LINKS Framework – zestawu materiałów edukacyjnych zawierającego opisy metod, narzędzia oraz wytyczne dotyczące korzystania z SMCS w przypadku katastrof. Są one przeznaczone dla zainteresowanych stron, obejmujących głównie praktyków, decydentów politycznych, sieci badawcze, podmioty przemysłowe i obywateli.„Zestaw materiałów LINKS Framework został opracowany z myślą o tym, by pomóc DMO skoncentrować się na tym, co ważne przy rozważaniu zastosowania SMCS w procesach zarządzania katastrofami”, podano w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej ReliefWeb zarządzanej przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych. „Materiały te wspierają również myślenie strategiczne i mogą być wykorzystywane jako narzędzie do planowania, w jaki sposób DMO mogą stosować SMCS we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. LINKS Framework stanowi odpowiednik kompasu, który wspomaga nawigację i orientację związaną z dwoma tematami przewodnimi – angażowaniem się w sprawy obywateli i poprawą komunikacji”.

Pierwszy z tematów dotyczy umożliwienia organizacjom zarządzania kryzysowego skuteczniejszego nawiązywania kontaktu z obywatelami. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie zbierania i analizy informacji z SMCS oraz mobilizację wolontariuszy i obywateli. Drugi temat nawiązuje z kolei do wspierania rzeczonych organizacji w doskonaleniu strategii komunikacyjnych poprzez korzystanie z mediów społecznościowych. Celem jest ukierunkowanie komunikacji na zapewnienie jakości informacji i ich udostępnianie.Wszystkie zasoby LINKS Framework zostaną udostępnione za pośrednictwem interaktywnej platformy internetowej LINKS Community Center. Obejmują one bibliotekę zawierającą przegląd rozwiązań wykorzystujących technologie SMCS stosowane w zarządzaniu katastrofami, zestaw danych dotyczących wytycznych w zakresie wykorzystania SMCS w katastrofach, podręcznik z instrukcjami dotyczącymi promowania bardziej inkluzywnych metod w zarządzaniu ryzykiem katastrof oraz zestaw narzędzi edukacyjnych służących rozwijaniu świadomości ryzyka u młodych ludzi przy użyciu SMCS.

W ramach projektu LINKS (Strengthening links between technologies and society for European disaster resilience) wzmacniane są powiązania między technologiami a społeczeństwem, aby zwiększyć odporność Europy na katastrofy. W tym celu opracowano zrównoważone, zaawansowane materiały edukacyjne dotyczące stosowania SMCS w wypadku wystąpienia katastrof. Projekt zakończy się w listopadzie 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu LINKS


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-22 13:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności