Powiew świeżego powietrza dla osób cierpiących na przewlekłe choroby płuc w biedniejszych krajach

Czy możliwe jest skuteczne zapobieganie, diagnozowanie i leczenie przewlekłych chorób płuc w ubogich regionach? Międzynarodowy zespół naukowców pokazuje nam, jak tego dokonać.

Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 250 milionów ludzi na całym świecie cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), a około 235 milionów na astmę. Zdecydowana większość zgonów spowodowanych tymi chorobami ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. Chociaż podejmowane są skuteczne działania w celu zapobiegania przewlekłym chorobom płuc i ich leczenia w krajach o wysokich dochodach, wyzwaniem pozostaje stosowanie tych środków na biedniejszych obszarach, gdzie choroby te są częstsze.

Finansowany przez UE projekt FRESH AIR został zainicjowany w związku z potrzebą stworzenia środków zapobiegania, diagnozowania i leczenia niezakaźnych chorób płuc w państwach o niskich i średnich dochodach oraz w populacjach narażonych w państwach o wyższych dochodach.

Projekt FRESH AIR koncentrował się na dostosowaniu obecnej wiedzy i opartych na dowodach interwencji, które były skuteczne w regionach o wysokich dochodach, do praktycznych wyzwań, jakie istnieją w krajach uboższych. Podejście to, znane jako „badania implementacyjne”, zostało zastosowane w czterech krajach docelowych: Grecji, Kirgistanie, Ugandzie i Wietnamie.

Narażenie na dym tytoniowy oraz zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, będące głównymi przyczynami POChP, są powszechne we wszystkich tych czterech krajach. Chociaż w Grecji istnieje stosunkowo wysoki poziom świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia związanych ze spalaniem drewna lub węgla, wielu ludzi nie może sobie pozwolić na używanie nowoczesnych urządzeń grzewczych w swoich domach ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Co więcej, Grecja ma jeden z najwyższych wskaźników palenia tytoniu w UE (38% ludności). Wyjątkowo wysokie wskaźniki palenia wśród mężczyzn występują również w Kirgistanie (47,4%) oraz w Ugandzie i Wietnamie (56,1%). Towarzyszy temu niska świadomość zagrożeń związanych z dymem tytoniowym i szerokim stosowaniem paliwa z biomasy do ogrzewania.

Środki zdrowotne w praktyce

Uczestnicy projektu FRESH AIR zajęli się tymi kwestiami poprzez szereg skutecznych podejść, takich jak programy rehabilitacji, badania jakościowe i ilościowe oraz programy szkoleniowe. Dzięki projektowi ugandyjscy pracownicy służby zdrowia uczyli społeczności lokalne o niebezpieczeństwach związanych z zanieczyszczeniem powietrza w gospodarstwach domowych. Pacjenci cierpiący na POChP w Grecji i Wietnamie ukończyli programy rehabilitacji układu oddechowego uwzględniające specyfikę kulturową ich krajów. W Kirgistanie lekarze pierwszego kontaktu skorzystali z seminarium szkoleniowego poświęconego ograniczeniu palenia tytoniu.

Indywidualne interwencje w ramach projektu doprowadziły do poprawy zdrowia pacjentów chorujących na POChP i astmę w docelowych społecznościach, a jednocześnie umożliwiły uczestniczącym pracownikom służby zdrowia podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy. We wszystkich czterech krajach przeprowadzono szkolenia online w zakresie spirometrii – pomiaru objętości powietrza w płucach – skierowane do lekarzy pierwszego kontaktu. Umożliwiło to lekarzom pierwszego kontaktu stosującym nowoczesne spirometry diagnostyczne otrzymanie informacji zwrotnych na temat każdej wykonywanej spirometrii. Poprzez podnoszenie świadomości i dystrybucję czystych pieców kuchennych projekt FRESH AIR przyczynił się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń.

„Jednym z najważniejszych wniosków płynących z inicjatywy jest to, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Zaangażowanie nie tylko lekarzy, ale także pacjentów i innych lokalnych stron zainteresowanych przekłada się na poczucie odpowiedzialności za projekt i jego rezultaty. Dzięki temu mamy pewność, że wprowadzone interwencje będą kontynuowane po zakończeniu projektu”, mówi jego koordynatorka Rianne van der Kleij z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej News Medical.

Wiedza zgromadzona podczas realizacji projektu FRESH AIR (Free Respiratory Evaluation and Smoke-exposure reduction by primary Health cAre Integrated gRoups) będzie rozpowszechniana w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezakaźnych chorób płuc w innych kontekstach oraz w celu przyczynienia się do poprawy polityki globalnej.


Więcej informacji:
strona projektu FRESH AIR

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności