Lepsze wykorzystanie obserwacji Ziemi w celu poprawy stanu ekosystemów lądowych i morskich

Zdjęcia satelitarne starych kanałów nawadniających w Parku Narodowym Sierra Nevada w Hiszpanii mogłyby pomóc złagodzić wpływ zmian klimatu w regionie.

Zdrowe ekosystemy i bogata różnorodność biologiczna są niezbędne dla dobrobytu i przetrwania człowieka. Ekosystemy przynoszą ludziom wiele korzyści. Należą do nich żywność, czysta woda i surowce, jak również ochrona przeciwpowodziowa i dziedzictwo kulturowe. Jednakże zmiany klimatu i zmiany w użytkowaniu gruntów mogą wpływać na naturalne ekosystemy i siedliska, które są niezbędne dla podtrzymania życia – od oceanów po lasy.

Aby sprostać niektórym z tych wyzwań, finansowany przez UE projekt ECOPOTENTIAL koncentruje się na obszarach chronionych o znaczeniu międzynarodowym, w tym na ekosystemach górskich, suchych i półsuchych oraz przybrzeżnych i morskich.

Jednym z obszarów chronionych objętych projektem jest górski Park Narodowy Sierra Nevada w Andaluzji. Jak wyjaśniono w artykule Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, gospodarka wodna w Parku jest kluczem do utrzymania działalności gospodarczej i funkcjonowania ekosystemów. Pochodzące z IX wieku kanały nawadniające na górskich stokach Sierra Nevada przekierowują wodę ze źródeł i strumieni na większych wysokościach. Następnie dostarczają ją do niżej położonych upraw, łąk i lasów. „Proces ten spowalnia cykl hydrologiczny, dobrze wykorzystując zasoby wodne”.

Funkcjonowanie ekosystemu

Wiele rodzajów działalności gospodarczej w regionie, takich jak rolnictwo, turystyka, hodowla bydła, pszczelarstwo i górnictwo, jest w dużym stopniu uzależnionych od tej wody, podobnie jak wszystkie miasta i wsie położone w dole rzeki. Zmiany klimatyczne zmieniły już hydrologię Sierra Nevada, wpływając na ekosystemy i społeczności. „Jednocześnie zmiana sposobu użytkowania gruntów jest kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów”.

W tym samym artykule dodano: „W ramach przełomowego projektu ECOPOTENTIAL Unia Europejska wykorzystuje zdjęcia satelitarne do oceny wpływu tej sieci kanałów na funkcjonowanie ekosystemów i systemów społecznych w Sierra Nevada”. Podkreśla również, że ilościowe określenie niektórych skutków nawadniania zapewnianego przez te kanały pomogłoby decydentom politycznym „lepiej zrozumieć, w jaki sposób kanały nawadniania mogą złagodzić wpływ zmian klimatu w regionie”.

Według strony internetowej projektu ECOPOTENTIAL łączy „obserwacje Ziemi z teledetekcji i pomiarów terenowych, analizy danych i modelowanie obecnych i przyszłych warunków i usług ekosystemowych” na kilku obszarach chronionych w Europie, na Karaibach, w Izraelu i Kenii.

Od skali regionalnej do kontynentalnej

Realizowany aktualnie projekt ECOPOTENTIAL (ECOPOTENTIAL: IMPROVING FUTURE ECOSYSTEM BENEFITS THROUGH EARTH OBSERVATIONS) ma również na celu opracowanie metodologii, która może być rozszerzona poza wybrane obszary chronione. „Opierając się na wiedzy zdobytej na poszczególnych obszarach chronionych, uczestnicy projektu ECOPOTENTIAL zajmują się interakcjami ekologicznymi oraz dynamiką krajobrazu i ekosystemów w skali regionalnej i kontynentalnej, wykorzystując metody geostatystyczne i nowatorskie podejścia z zakresu ekologii makrosystemów, która zajmuje się długoterminowymi i wielkoskalowymi wyzwaniami ekologicznymi”.

Dane i wyniki modelowe ECOPOTENTIAL są udostępniane na wspólnych i otwartych platformach, „spójnych z zasadami współdzielenia danych Globalnej Sieć Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) i w pełni interoperacyjnych ze wspólną infrastrukturą GEOSS (GCI)”.

Więcej informacji:
strona projektu ECOPOTENTIAL

data ostatniej modyfikacji: 2018-10-09 17:15:02
Komentarze


Polityka Prywatności