Nauki społeczne

Podróżowanie po Europie sprzyja aktywnej postawie obywatelskiej

Nowe badanie pokazuje, że im częściej europejska młodzież odwiedza inne państwa członkowskie, tym bardziej jest zaangażowana w sprawy obywatelskie w swoich krajach.

Jak dowodzi przeprowadzone niedawno badanie, międzynarodowa mobilność młodych Europejczyków znacząco zwiększa ich poczucie przynależności i uczestnictwo w życiu publicznym.

W zrealizowanym w ramach unijnego projektu CATCH-EyoU badaniu wzięło udział ponad 10 000 osób nastoletnich w wieku 14–19 lat oraz młodych osób dorosłych w wieku 20–30 lat pochodzących z 8 państw członkowskich (Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Grecji, Włoch, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa). Wyniki badania ukazały się niedawno w czasopiśmie „European Journal of Developmental Psychology”.

Prace międzynarodowego zespołu koncentrowały się na młodych Europejczykach, zwykle dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych, którzy podróżowali między państwami członkowskimi przez ograniczony okres czasu. Uczeni bazowali na tezie mówiącej, że międzynarodowa mobilność jest powiązana z bardziej pozytywnym stosunkiem do Unii Europejskiej, silniejszą identyfikacją ze Wspólnotą oraz jej wielowymiarowym postrzeganiem.

Badacze z projektu CATCH-EyoU chcieli ustalić, czy czynniki te wpływają pozytywnie na partycypację na poziomie UE.

Wyniki ich prac dowodzą, że w obu badanych grupach krótkoterminowe wyjazdy miały znaczący bezpośredni wpływ na uczestnictwo w sprawach UE poprzez identyfikowanie się z Unią i postrzeganie jej jako wspólnoty politycznej. Odpowiedzi uzyskane w kwestionariuszu sugerują, że to samo dotyczy długoterminowych wyjazdów młodych osób dorosłych.

Jeżeli chodzi o tę ostatnią grupę, uczeni stwierdzili występowanie negatywnego pośredniego efektu zarówno krótko-, jak i długoterminowej mobilności na podstawie postrzegania UE jako wspólnoty gospodarczej. Te dwie formy mobilności wpłynęły też pośrednio na plany młodych ludzi dotyczące wzięcia udziału w wyborach. Wpływ ten przejawiał się w identyfikacji z UE, pozytywnym do niej stosunku oraz postrzeganiu UE jako wspólnoty wartości.

30% uczestników badania angażowało się w przeszłości w sprawy społeczne i polityczne o znaczeniu europejskim, a 67% planowało głosować w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wyniki badania wyraźnie wskazują na pozytywną zależność między mobilnością i poczuciem europejskiej tożsamości oraz pozytywnym stosunkiem do Unii. Tym samym stanowią one silny argument na rzecz polityk wspierających mobilność, jako instrumentów wzmacniających poczucie obywatelstwa europejskiego wśród ludności.

Mówiąc o „pokoleniu Erasmusa”, koordynator projektu CATCH-EyoU prof. Elvira Cicognani zauważa, że są to „młodzi ludzie, którzy korzystają z szansy przekraczania granic państwowych. Wiedzą oni, czego chcą od Europy, i są gotowi się zaangażować, by to zyskać”.

Celem projektu CATCH-EyoU (Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions) jest zbadanie poglądów młodych ludzi na temat Unii Europejskiej oraz wpływu ich zaangażowania na poziomie lokalnym i unijnym na budowanie UE. Inicjatywa i jej rezultaty pomogą określić współczesny obraz zaangażowania obywatelskiego młodzieży oraz sposoby na jego włączenie do odpowiedniego prawodawstwa.

Więcej informacji:
strona internetowa projektu CATCH-EyoU

data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 17:15:02
KomentarzeINFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 1
Polityka Prywatności