Nowy bezfiltrowy, oparty na wodzie system oczyszczający usuwa nawet 99 % zanieczyszczeń z powietrza

W ramach projektu APA opracowano nowy system redukcji zanieczyszczeń powietrza. Wyróżniają go ogromne możliwości w zakresie usuwania substancji zanieczyszczających znajdujących się w powietrzu, którym oddychamy. W całej Europie uruchomiono wiele instalacji pilotażowych, które potwierdziły, że technologia ta przewyższa alternatywne rozwiązania oparte na filtrach.

Zanieczyszczenie powietrza to coraz większy problem w Europie i na całym świecie. Różne substancje, takie jak tlenek węgla, radon, dwutlenek azotu, lotne związki organiczne (LZO) i dym papierosowy, negatywnie wpływają na nasze zdrowie i codzienne życie. Dotyczy to nie tylko otwartych przestrzeni, ale także naszych miejsc pracy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 40 milionów ludzi żyjących w 115 największych miastach w Europie ma kontakt z powietrzem, które zawiera co najmniej jedną substancję zanieczyszczającą w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Istnieją oczywiście urządzenia, które oczyszczają powietrze dzięki zastosowanym w nich filtrom. Jednak finansowane ze środków UE konsorcjum APA (Filter-less air pollution abatement system able to clean a wide range of pollutants at ground level for a healthier workplace and more sustainable environment) opracowało doskonalsze rozwiązanie w postaci innowacyjnej, bezfiltrowej technologii umożliwiającej usuwanie znacznej części niebezpiecznych cząstek (od PM10 do PM0,01), gazów (NOx, CO, SOx, LZO itd.), wirusów i bakterii.

Koordynatorem projektu APA jest Giuseppe Spanto. Zgodził się on zaprezentować ten nowy system na łamach magazynu Research*eu i wyjaśnić, dlaczego przewyższa on dostępne alternatywy.Giuseppe Spanto: Działanie systemu APA opiera się wyłącznie na wodzie i procesach mechanicznych. Rozwiązanie to zostało uznane za najlepszą dostępną technikę i znacznie różni się od systemów oferowanych przez konkurencję, ponieważ nie wymaga stosowania filtrów, równocześnie redukuje poziom cząstek i zanieczyszczeń chemicznych, działa na poziomie gruntu, a w razie potrzeby kilka jednostek można połączyć w jeden zespół. Urządzenie to jest niedrogie w eksploatacji, a całkowity koszt własności jest kilka razy niższy niż w przypadku jakiejkolwiek istniejącej alternatywy. Ponadto jest ono w stanie zatrzymywać i niszczyć nanocząstki o rozmiarze nawet 0,01 μm (kilka razy mniejsze od wirusa), a także wykrywać ewentualną obecność wirusów – możliwości te wynikają z faktu, że do czyszczenia powietrza używana jest woda. Użycie tej technologii jest szczególnie korzystne w okresie pandemii.APA to funkcjonalny system oparty na trzyczęściowej komorze, w której zachodzą wyłącznie procesy mechaniczne i fizyczne. Zawiera ona specjalny, opatentowany układ do mokrego osadzania i redukcji (z użyciem wielokrotnego schładzania). Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło nam zwiększyć ogólną skuteczność redukcji zanieczyszczeń do ponad 95 %. Co więcej, w przypadku najważniejszych substancji zanieczyszczających powietrze uzyskaliśmy skuteczność przekraczającą 99 %. Na życzenie klienta możemy zainstalować także system zdalnego monitorowania, który gromadzi i przetwarza dane dotyczące zanieczyszczeń i środowiska. System taki może sterować urządzeniem APA, a także włączać je i wyłączać, bez fizycznej obecności człowieka.Rozwiązanie to opracowaliśmy tak, by mogło działać niezależnie. Jest ono energooszczędne i potrzebuje jedynie niewielkich ilości wody. Oznacza to, że może być ono bez problemu instalowane i eksploatowane w wielu różnych krajach.

Udało się nam uruchomić wiele interesujących i eksponowanych instalacji pilotażowych. Dwie z nich są szczególnie istotne: system będący częścią inicjatywy „Pollution Free School” (Szkoła wolna od zanieczyszczeń) w Rzymie oraz dwa systemy APA na stacji kolejowej w Tel Awiwie. Rzymska instalacja stanowiła zespół trzech urządzeń APA umieszczonych na podwórku szkoły. W ciągu zaledwie dwóch tygodni udało nam się zmniejszyć stężenia cząstek i NOx (a nawet sadzy) o 50 %. Natomiast w Tel Awiwie w cztery tygodnie zredukowaliśmy poziomy zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM) i NOx o odpowiednio 50 % i 35 %.Do tej pory uruchomiliśmy ponad 135 instalacji pracujących w rzeczywistych i różnorodnych warunkach roboczych: na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, w zakładach przemysłowych, budynkach komercyjnych i przestrzeniach miejskich. We wszystkich przypadkach udowodniliśmy, że technologia APA umożliwia skuteczną redukcję wielu substancji zanieczyszczających powietrze – za pomiary odpowiadały niezależne instytucje i podmioty trzecie.

Najbardziej zadziwiające jest tempo osiągania pozytywnych efektów (widocznych zazwyczaj po kilku tygodniach działania systemu) oraz zakres oczyszczania. Zanotowaliśmy 99 % redukcję zanieczyszczeń przy kotle w biomasowej elektrowni kogeneracyjnej, a na lotnisku i w półzamkniętych przestrzeniach miejskich poziom zanieczyszczeń spadł o ponad 60 %. Ponadto dzięki zastosowaniu opatentowanej metody opartej na użyciu zespołu pochłaniaczy zanieczyszczeń uzyskaliśmy 40 % redukcję stężenia cząstek i gazów zanieczyszczających w obszarach na zewnątrz budynków – potrzebowaliśmy na to zaledwie jednego miesiąca. Żadnemu z naszych konkurentów nie udało się osiągnąć takich rezultatów w odniesieniu do tak szerokiego zakresu substancji zanieczyszczających.Opinie klientów były zawsze bardzo pozytywne. Rozwiązanie to jest na tyle elastyczne i łatwe do dostosowania, że spełniło wszystkie ich wymagania. Nie wykryto żadnych negatywnych skutków stosowania tej technologii. Potwierdzeniem naszego sukcesu jest wzrost obrotów, nabyte umiejętności i zainteresowanie ze strony interesariuszy.Druga faza projektu realizowanego w ramach instrumentu przeznaczonego dla MŚP była niezwykle udana – mimo pandemii COVID-19 udało nam się pozyskać klientów i stanowiska testowe, dzięki którym potwierdziliśmy rezultaty i zweryfikowaliśmy nasze działania. Dzięki zastosowanemu w tym projekcie wielopoziomowemu podejściu dysponujemy teraz dużo większą liczbą patentów przyznanych w krajach o silnej gospodarce i rozwiniętym przemyśle. W przyszłości umożliwi to nam szybkie zwiększenie skali działalności.

Strategia komercjalizacji jest już gotowa. Skupi się ona na działalności rozwojowej oraz modelach transferu własności intelektualnej, a także na nawiązywaniu trwałej i długoterminowej współpracy z dużymi przedsiębiorstwami z różnych sektorów.Nasze dalsze plany obejmują realizację istotnego projektu NeZAPoB (Nearly Zero Air Pollution Building), na który uzyskaliśmy niedawno fundusze jako prowadzące MŚP. Jego celem jest opracowanie nowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej wykorzystujących możliwości systemu APA.

Poza tym skupiamy się na drugiej turze gromadzenia funduszy, a także na istotnych obszarach prowadzonej przez nas działalności. Są to między innymi: udoskonalenie i wzmocnienie struktury organizacyjnej na szczeblu zarządczym i operacyjnym pod kątem ekspansji na rynki międzynarodowe, wspieranie działalności komercyjnej i kapitału obrotowego, uzyskiwanie certyfikatów na całym świecie, koncentracja na modelach transferu własności intelektualnej i zarządzaniu kluczową technologią, wprowadzenie rozwiązań APA na inne dostępne rynki (urządzenia klimatyzacyjne, wystrój wnętrz i inteligentne biura, sektor medyczny itd.).


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-01 23:15:03
Komentarze
Polityka Prywatności