Przygotowanie nanomateriałów pochodzenia biologicznego do wprowadzenia na rynek

Otwarte zaproszenie ogłoszone w ramach pewnego unijnego projektu daje firmom z sektora MŚP i innym podmiotom działającym na rynku szansę na przygotowanie opracowanych przez siebie technologii i rozwiązań pochodzenia biologicznego do wprowadzenia na rynek.

Hiszpańska firma zajmująca się technologią produkcji tworzyw sztucznych AIMPLAS ogłosiła, że jej pilotażowa linia do wytłaczania reaktywnego jest gotowa do produkcji biopochodnych nanomateriałów na potrzeby opakowań rolniczych i spożywczych. Linia pilotażowa powstała w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu BIOMAC, którego ekosystem Open Innovation Test Bed (OITB) pozwala na zwiększanie skali i przygotowywanie do zastosowań rynkowych technologii i rozwiązań wykorzystujących nanotechnologiczne materiały pochodzenia biologicznego. Po dwóch latach prac rozwojowych zespół BIOMAC udostępnia swoje usługi europejskim MŚP i innym interesariuszom sektora bionanomateriałów.

Oparty na czterech ośrodkach ekosystem OITB oferuje usługi technologiczne i rynkowe obejmujące cały łańcuch wartości. Testowy zakład wchodzący w skład jednego z ośrodków obejmuje 17 linii pilotażowych opracowanych przez zespół BIOMAC w celu zwiększania skali produkcji technologii wykorzystujących materiały pochodzenia biologicznego. Operatorem 11. linii pilotażowej jest jeden z partnerów projektu, firma AIMPLAS. Obsługiwana linia wykorzystuje technologię wytłaczania reaktywnego do polimeryzacji polilaktydu (PLA) i jego kopolimerów oraz produkcji nanokompozytów na bazie PLA.

Oprócz centrum zakładu pilotażowego projekt obejmuje także ośrodek badań, ośrodek oceny łańcucha wartości i ośrodek zajmujący się komercjalizacją produktów. Usługi oferowane w ramach ośrodka badań to kontrola jakości i charakterystyka, ocena możliwości standaryzacji, a także weryfikacja i modelowanie procesów. Ośrodek oceny łańcucha wartości skupia się na ocenie zrównoważonego rozwoju, płynności zarządzania dostawami i zgodności z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Z kolei usługi oferowane przez ośrodek zajmujący się komercjalizacją produktów dotyczą kwestii biznesowych, prawnych i związanych z obsługą danych technologii poprzez zarządzanie danymi i innowacjami, kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także analizą przepisów.Jak czytamy na blogu projektu, linia pilotażowa obsługiwana przez firmę AIMPLAS jest wykorzystywana na potrzeby realizacji dwóch różnych przypadków testowych w ramach projektu BIOMAC. Na potrzeby sektora rolniczego zespół opracowuje przedmieszki na bazie PLA z nanocząsteczkami do zastosowania w ściółkowaniu, a także kopolimery PLA do zastosowania w formowaniu wtryskowym. W sektorze opakowań żywności zespół wykorzystuje linię do opracowania receptur nanokompozytowych PLA do zastosowań w foliach rozdmuchiwanych.Po weryfikacji działania linii pilotażowych za pomocą pięciu wewnętrznych przypadków testowych związanych z branżami motoryzacyjną, rolniczą, opakowaniową, budowlaną i elektroniki drukowanej, zespół opublikował otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Rozpoczęty 15 grudnia 2022 roku otwarty nabór skierowany jest do MŚP, start-upów, firm badawczych i technologicznych oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji zainteresowanych bezpłatnym rozwijaniem swoich projektów dotyczących bionanomateriałów w ramach ekosystemu OITB BIOMAC. Celem jest wybranie pięciu dodatkowych przypadków testowych (np. wyroby włókiennicze, medyczne-biomedyczne, inżynieria tkankowa, przedmioty jednorazowego użytku) wykorzystujących bionanomateriały.

Propozycje przypadków testowych należy nadsyłać do wstępnej oceny najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 15 czerwca 2023 roku. Wybrane przypadki testowe będą realizowane od września 2023 do grudnia 2024 roku. Prezentacja online dotycząca otwartego zaproszenia w ramach projektu BIOMAC (European Sustainable BIObased nanoMAterials Community (BIOMAC)) jest dostępna tutaj.

Więcej informacji:

strona internetowa projektu BIOMAC


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-01 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności