Wpływ bilansów banków na finanse i gospodarkę

Bilans banku opisuje w skróconej formie jego działalność i kondycję finansową, jednak szczegóły takie jak aktywa i pasywa są w dużej mierze ignorowane przez badaczy zajmujących się makroekonomią i finansami. Naukowcy z UE badają bilanse, aby poznać ich wpływ na branżę finansową oraz gospodarkę.

Bilanse banków pozwalają na dokładniejsze poznanie dynamiki i wyceny rynkowej tych instytucji, a także związanego z nimi ryzyka systemowego. Tego rodzaju informacje makrofinansowe mogłyby być bardzo przydatne w aktualnej sytuacji gospodarczej, gdyby nie ich fragmentacja.

W tym kontekście, celem finansowanego ze środków UE projektu EMAIFAP (Exploiting macro-accounting information for asset pricing, systemic risk and monetary policy analysis) jest: zbadanie i zmierzenie wpływu dźwigni bankowej i ryzyka aktywów na ich wycenę na rynku giełdowym; zidentyfikowanie zmiennych dotyczących bilansów banków, kluczowych dla zwiększenia lub złagodzenia ryzyka systemowego w systemie finansowym oraz poznanie implikacji tych ustaleń dla polityki; zrozumienie i ocena mechanizmów transmisji polityki pieniężnej do bilansów bankowych.

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji czteroletniego projektu przeanalizowano szereg czynników, aby odpowiedzieć na dwa pierwsze pytania. Badano wpływ dźwigni oraz zależności między dealerami bankowymi na europejski kryzys na rynku obrotu swapami ryzyka kredytowego. Analizowano też wpływ czynników specyficznych dla banków na ryzyko niewypłacalności instytucji oraz jego wkład w ryzyko systemowe. Zespół badał też wpływ wspólnej własności w funduszach wspólnego inwestowania na zapaść na rynku giełdowym.

Ogólnie rzecz biorąc, ustalenia wskazują, że powiązania między kluczowymi graczami na rynkach giełdowych i kredytowych zwiększają ryzyko systemowe lub niestabilność finansową. Dowodzą też, że powiązania te oraz ich konsekwencje dla wyceny aktywów finansowych można zidentyfikować. Efektem będzie opracowanie bardziej optymalnych narzędzi umożliwiających łagodzenie takich skutków.

Prace prowadzone w projekcie EMAIFAP przyczynią się do lepszego poznania przyczyn ryzyka systemowego oraz przenoszenia polityki pieniężnej do banków, a także z banków do firm, a następnie konsumentów. Pozwoli to rozwijać debatę miedzy prawodawcami i ekonomistami na temat potrzeby reorientacji ram regulacyjnych w kierunku perspektywy makroostrożnościowej w czasach po zakończeniu kryzysu finansowego.

data ostatniej modyfikacji: 2016-01-28 09:16:55
Komentarze


Polityka Prywatności