Matematyka i statystyka

Nowe modele ekonometryczne pomagają w radzeniu sobie z kryzysem finansowym

Europejski kryzys zadłużeniowy pokazał, że konieczne jest zintensyfikowanie działań w zakresie monitorowania sytuacji gospodarczej i prognozowania trendów rynkowych. W ramach unijnej inicjatywy opracowano narzędzia pomagające w identyfikacji, prognozowaniu i regulacji europejskich rynków finansowych i gospodarek.

Skutecznym narzędziem do prognozowania przyszłych zmian w gospodarce są modele oparte na takich metodach, jak wieloskalowa analiza spektralna (MSA). W tym kontekście, w ramach projektu ASPECT (Advanced spectral techniques in econometric modelling of macro-financial linkages in the euro area), finansowanego ze środków UE, opracowano nowe modele prognostyczne, pozwalające na badanie kwestii makroekonomicznych i finansowych w strefie euro.

Partnerzy projektu wykorzystali szereg zaawansowanych technik ekonometrycznych stosowanych do analizy wielowymiarowej dynamiki globalnych rynków, a w szczególności strefy euro. Wyniki badań posłużyły do oceny wpływu długo- i krótkoterminowych wstrząsów na gospodarki unijne i światowe. Uczeni przyjrzeli się także prawdopodobieństwu rynków przy pomocy MSA i dynamicznego modelowania stochastycznego ogólnej równowagi (DSGE), innego modelu prognostycznego.

Zespół zmierzył krajową i globalną wzajemną zależność od fluktuacji aktywności gospodarczej, na jakie narażona jest dana gospodarka między okresami wzrostu i recesji w strefie euro. Opracowano także nowe modele DSGE i zmienne w czasie modele ekonometryczne oraz oceniono przewidywalność modeli DSGE w porównaniu ze sprawdzonymi, stosowanymi jeszcze obecnie narzędziami statystycznymi.

W celu prognozowania rynków ekonomicznych i finansowych opracowano nowe wieloskalowe metody rozkładu. Przygotowano także nieliniową spektralną metodę sprawdzania przyczynowości w skali czasowej oraz zbadano efekty zarażenia, oddzielenia i rozlewania się amerykańskiego kryzysu finansowego odczuwane przez strefę euro, Azję, Brazylię, Chiny, Indie, Rosję i RPA.

Uczeni dokonali nowych odkryć dotyczących możliwości prognozowania aktywów oraz heterogenicznego zachowania na rynkach finansowych. Aby wyjaśnić nieefektywność i zmienność rynkową, badano sposób rozpowszechniania informacji na globalnych rynkach. Wykazano też, że zależności między rynkami mogą być kluczem do optymalnej alokacji zasobów i dywersyfikacji portfeli.

W projekcie ASPECT wykorzystano ekonomię do zaproponowania innowacyjnych metod modelowania. Dzięki temu prawodawcy i organy odpowiedzialne za walkę z kryzysem finansowym będą mogły zacząć działać w nowych obszarach po zakończeniu kryzysu.

data ostatniej modyfikacji: 2016-02-23 10:30:14
KomentarzeINFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_WSB_przeglad.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 05
Polityka Prywatności